Op zoek naar contact van Hart tot Hart, de verschillen vallen dan weg

Algemene Voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht en werkzaamheden verricht door LOKI Training, hierna te noemen opdrachtnemer, in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op de site: www.algemene voorwaarden.net.
De opdrachtnemer zal kosteloos een afschrift van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever doen toekomen.
Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daartoe voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat over de toepasselijkheid overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen/clausules bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zijn dan gehouden zoveel mogelijk in overeenstemming met de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien. Dit betekent, dat zij gehouden zijn de overeenkomst zodanig uit te voeren dat de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling wordt geëerbiedigd.
Op alle werkzaamheden verricht door de opdrachtnemer is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.

2 OPDRACHT
De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding, opdracht of overeenkomst zijn omschreven door de opdrachtnemer, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen. De opdracht komt tot stand doordat een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding door de opdrachtnemer schriftelijk dan wel digitaal wordt aanvaard, dan wel doordat opdrachtnemer een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal bevestigd en de opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaard door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren. De opdracht wordt niet verstrekt of aangegaan met het oog op een bepaalde persoon van opdrachtnemer tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 De opdracht zal door opdrachtnemer binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een andere trainer/begeleider/coach in te zetten indien de opdrachtnemer vindt dat de situatie hierom vraagt. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan van te voren op de hoogte stellen met vermelding van de reden.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om in overleg met opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen dan de opdrachtnemer, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Te denken valt hierbij aan stagiaires.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Opschorting van de werkzaamheden door de opdrachtnemer laat de verplichting van opdrachtgever onverlet om de overeengekomen honorering, kosten e.d. aan de opdrachtnemer te voldoen.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kinderen/jongeren/volwassenen tijdens trainingen, cursussen, begeleidingen of behandelingen te weren indien naar inzicht van opdrachtnemer hun gedrag een (negatieve) invloed heeft op de andere deelnemers. Achteraf zal dit met de opdrachtgever besproken worden en zal er in overleg met de opdrachtgever naar passende oplossingen gezocht worden. Het weren door opdrachtnemer van een kind/jongere/volwassene uit een training, cursus of behandeling geeft nimmer recht op teruggave van het door de opdrachtgever betaalde of nog te betalen bedrag voor de opdracht.

4 VERTROUWELIJKHEID
4.1 Opdrachtnemer zal aan derden geen inzage verstrekken in gegevens en rapporten uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever dan wel regelgeving inzage in deze gegevens vereist of mogelijk maakt aan derden dan wel deze gegevens in rechte worden verlangd.

5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten, en zo zorgvuldig als van haar verwacht kan worden, uit.
5.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst of opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, danwel dat de opdracht binnen de oorspronkelijke tijdsduur van de opdracht wordt voltooid.
5.3 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever of deelnemers/sters aan een training, cursus of behandeling niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, al dan niet geleden door opdrachtgever of derden, ontstaan door werkzaamheden van opdrachtnemer, al dan niet samenhangend met handelingen van danwel niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting(en) uit hoofde van deze overeenkomst door opdrachtnemer.
5.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in artikel 5.4 bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
5.6 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van opdrachtgever of deelnemers/deelneemsters aan training/cursus of behandeling zal zijn aansprakelijkheid zich in ieder geval beperken tot de directe schade en tot maximaal het bedrag van de door opdrachtgever gedeclareerde kosten ter zake van de betreffende opdracht of overeenkomst.
5.7 Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde inkomsten.
5.8 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
5.9 Alle door opdrachtnemer uitgevoerde trainingen, cursussen, begeleidings- en behandelingstrajecten zijn geheel vrijwillig van aard. Te allen tijde beslist de opdrachtgever, ouder(s) en/of deelnemers zelf of zij akkoord gaan met de door opdrachtnemer aangeboden adviezen en methoden.
5.10 De opdrachtgever en ouder(s) zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kinderen en jongeren die door opdrachtnemer getraind begeleid of behandeld worden. Opdrachtnemer heeft slechts een adviserende rol en zal nimmer het ouderlijk gezag of een gedeelte hiervan op zich nemen.
5.11 Tijdens de fysieke training en begeleidingsvorm zijn de deelnemers te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de trainer(s)/begeleider(s) strikt op te volgen, met name aanwijzingen in het kader van de veiligheid van (deelnemende) personen.

6 PRIJS EN BETALING
6.1 De werkzaamheden van opdrachtnemer kunnen plaatsvinden op basis van een vaste prijs, op basis van honorering van gewerkte uren, nacalculatie of een combinatie van deze mogelijkheden. Is in de aanbieding van de opdrachtnemer voor de werkzaamheden een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven welke periodiek en meest recentelijk zijn vastgesteld.
6.2 Indien een afspraak eerder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd wordt, worden er geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij het afzeggen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het uurtarief in rekening gebracht voor de afgesproken tijd dat de sessie zou duren. In het geval van zonder afzegging niet bij de afspraak verschijnen, kan eveneens het uurtarief in rekening worden gebracht voor de afgesproken tijd dat de sessie zou duren, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
6.3 Betaling van het factuurbedrag dient/zonder recht op korting of verrekening/door opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de declaratie, bij gebreke waarvan zij van rechtswege in verzuim is en is gehouden tot vergoeding van een boeterente van 2% per maand over het openstaande bedrag.
6.4 Bij behandelingen en begeleidingstrajecten wordt eens in de maand een factuur verstuurd. Bij groepstrainingen dient de factuur voorafgaande aan de training volledig te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden per direct te beëindigen.
6.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen Uit deze overeenkomst, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening,voor rekening van opdrachtgever.
6.8 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.

7 OVERIGE
7.1 Indien een der partijen niet voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst zal de andere partij per aangetekend schrijven de in gebreke blijvende partij de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijn de partij binnen de gestelde termijn alsnog haar verplichtingen niet nakomt vervallen haar rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.
7.2 Opdrachtnemer behoudt alle rechten die haar op grond van de auteurswet toekomen.
7.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten tenzij partijen anders overeenkomen.
7.4 Alle geschillen die verband houden met opdrachten aan opdrachtnemer of de uitvoering daarvan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
7.5 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.